Als je de Kamer 26 keer in 9 jaar niet of onvoldoende informeert: is dat dan een patroon?

Een vreemd advies

Waarom? Dat is het eerste wat je je afvraagt als je het recente, ongevraagde advies Raad van State van 15 juni 2020 (No. W04.20.0135/I) over ministeriële verantwoordelijkheid leest. Midden in crisistijd, aan het einde van de looptijd van het kabinet. Wat wil de Raad, ongevraagd en al, hier bereiken?

In het advies maakt de Raad zich zorgen over de toenemende verruwing van de verhoudingen tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren. Niet alleen zijn de spelregels voor het noodzakelijke samenspel op de achtergrond geraakt, volgens de Raad, maar er zijn ook geleidelijk verschillende opvattingen over het samenspel ontstaan.Zitting Raad van State 3 december 2019 - Windpark Koningspleij

Al doet het advies nog zo zijn best een op het oog evenwichtige analyse te geven, er wordt stevig partij getrokken voor bewindspersonen en ambtenaren. De schuld voor de verruwing wordt zonder al te veel reserve bij de Tweede Kamer gelegd, die zich veel te veel door de waan van de dag en incidentenpolitiek zou laten leiden. En het rapport gaat, heel bijzonder, keer op keer pal staan voor ambtenaren. Die moeten vooral beschermd worden door hun ministers, de Kamers moeten van ambtenaren afblijven. Dat is zeker in beginsel zo, maar het wordt tot een soort mantra in het advies. Keer op keer weer. Waarom?

Het advies staat sterk in de sleutel van een gouvernementele, bestuurlijke logica. Want aan de vraag of misschien het steeds sterker geworden bestuur, de regering, met zijn machtige informatiepositie, de Kamers juist in een positie heeft gebracht waarin die veroordeeld zijn tot incidentenpolitiek, omdat ze gewoonweg de informatie, noch de mogelijkheden krijgen systematisch en effectief mee te denken over regeringsbeleid en dat ook te controleren, komt in het advies eigenlijk niet aan de orde. Ook niet dat mogelijk de eigenlijke schuld van het gebrekkiger gaan functioneren van de as regering-parlement van de afgelopen tien jaar gezocht moet worden in de torenhoge sturings- en veranderingsambities van de overheid, met daarbij de onmogelijke opgave om die uit te voeren, en de ‘managerial’ aanpak van het overheidsbestuur. Het komt nauwelijks aan de orde. En dat de Kamer in zo’n situatie van steeds groter wordende (informatie)achterstand op de kabinetsagenda dan harder gaat roepen, via incidenten probeert aan te klampen op wat er gaande is, en af en toe ook eens in gesprek wil met de verandermanagers op de departementen die vaak meer weten dan een minister of staatssecretaris (en die zelfs wel eens aan willen spreken), is toch niet zo gek?

Venijnig eind aan tweedaags debat over compensatiewet ...De Raad doet voorkomen dat hij een objectieve, door feiten gestaafde analyse geeft, maar dat blijkt bij doorlezen toch niet altijd het geval. Er zitten, juist op cruciale punten echt overtuigingen in.

Een voorbeeld. Heeft de Raad gelijk op pagina 34 van het advies als hij stelt?:

‘De overheid blijkt daardoor vaak niet of maar moeizaam te voldoen aan de sterkere roep om openbaarheid vanuit de samenleving en vanuit het parlement. Het naar boven halen en selecteren van de relevante informatie kost daarbij ook tijd, geld en menskracht. Vaak wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat informatie te allen tijde en onmiddellijk beschikbaar kan zijn. De werkelijkheid is gecompliceerder.

Dat neemt niet weg dat in bepaalde gevallen signalen die door burgers, journalisten en Kamerleden worden aangedragen eerst lange tijd door bewindslieden worden ontkend of onderschat terwijl later blijkt dat die signalen wel degelijk juist waren. In de beeldvorming lijkt dat vaak het gevolg te zijn van een structureel patroon van achterhouden en verdraaiingen van de feiten. Dat zou incidenteel voor kunnen komen maar voor een structureel patroon bestaat geen bewijs.

Volgens de Raad bestaat er geen cultuur van toe- of afdekken en valt het allemaal wel mee: geen bewijs voor een structureel patroon, meer beeldvorming. Dat is wel een vreemde aanname, met een ‘bewijs’ uit het ongerijmde van de Raad, die voor deze stelling zelf geen ander bewijs dan de eigen indruk geeft; eigen beeldvorming, zeg maar.Omtzigt (CDA): 'Wil van Rutte horen dat de Kamer recht heeft op ...

Wie ook maar eventjes de moeite neemt om aan de hand van krantenberichten van de afgelopen 7 jaar te kijken wanneer er ‘incidenten’ waren waarbij de regering de Kamer niet, of onjuist de Tweede Kamer informeerde die komt al snel tot het volgende lijstje.

(G)een patroon van toe- en afdekken 2011-2020?

In de volgende gevallen gaven bewindspersonen de afgelopen 9 jaar, in discussie met de Kamers, toe dat de Kamer niet, onjuist of onvolledig was geïnformeerd – in één enkel geval is er nog niet zo’n discussie geweest.

 1. 2011 Minister Edith Schippers betreurt het dat zij in de Tweede Kamer stelde dat er nog geen evaluatie was van het aantal mensen dat zijn zorgpremie niet betaalt. Dat rapport bleek al wel bij ambtenaren op haar ministerie bekend te zijn, liet ze in september 2011 weten. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schippers-betreurt-onjuist-informeren-kamer~bd3cdeb8/
 2. 2011 (Oud-) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Donner geeft (in 2014) toe dat hij de Kamer niet heeft geïnformeerd over problemen bij wooncorporatie Vestia. https://www.trouw.nl/nieuws/donner-informeerde-kamer-niet-omdat-hij-vreesde-voor-schade-vestia~be3fea64/ Hij maakt het wel heel bont en zegt tijdens de verhoren van de Parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties (op 7 juli 2014): “Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten. De Kamer wil niet alleen horen dat er een probleem is, maar ook wat ik eraan ga doen.(…) Dat is staatsrecht.” Althans volgens Donner dan, want in het echte staatsrecht is er geen enkele steun te vinden voor de doctrine dat de Kamer louter ‘on a need to know basis’ behoeft te worden geïnformeerd. Dat staat zelfs haaks op de artikel 68 Gw-doctrine die we in Nederland hanteren. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28362-2.html
 3. 2012 Minister Hans Hillen geeft toe de Kamer als Minister van Defensie (2010-2012) de Kamer onvolledig te hebben geïnformeerd https://www.trouw.nl/nieuws/hillen-hield-als-minister-informatie-achter-voor-de-kamer~be7842e9/
 4. 2013 Rapport Commissie de Wit – overname/redding Fortis. ABN/Amro, ING (over de periode 2008-2009) De toenmalige minister van Financiën Wouter Bos heeft de Kamer niet op tijd en/of niet volledig heeft geïnformeerd. Daardoor is de controlerende taak van de Kamer belemmerd. ‘De Kamer is bij de crisismaatregelen in vrijwel alle gevallen pas achteraf door de minister geïnformeerd.’ https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/conclusies-de-wit-kamer-onvolledig-geinformeerd-grote-fouten-bij-overname-abn-gebrekkig-toezicht~b30b3e7ab/
 5. 2013 Staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers heeft de Tweede Kamer onvolledig en deels onjuist geïnformeerd in de discussie over de motorrijtuigenbelasting-vrijstelling voor oldtimers. https://www.nu.nl/auto/3586511/weekers-heeft-kamer-onvolledig-geinformeerd-oldtimers.html
 6. 2013 Staatssecretaris Frans Weekers, van Financiën houdt informatie achter over Bulgarenfraude https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weekers-hield-rapport-over-toeslagenfraude-achter~b5929772/ en en – na nog meer slecht nieuws over toeslagenbetaling bij de belastingdienst – treedt hij vervolgens af op 30 januari 2014.
 7. 2013 Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst houdt een rapport uit 2011 achter dat gaat over de effecten van huurverhogingen. In het stuk staat dat de vraag naar sociale huurwoningen inzakt als de huren snel worden verhoogd. Het ministerie zou wel op de hoogte zijn geweest van het rapport, maar Blok repte er niet over toen er tijdens debatten naar werd gevraagd.
 8. 2014 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, informeert te laat en op een bijzondere manier de Kamer over betrokkenheid van Nederlandse inlichtingendiensten bij verzameling metadata van telefoongesprekken https://eenvandaag.avrotros.nl/item/plasterk-en-hennis-op-hoop-van-zegen/
 9. 2015 Bonnetjesaffaire Minister Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten – De Kamer blijkt niet, of tenminste onvolledig te zijn geïnformeerd over een bedrag bij een in 2001 door Fred Teeven (inmiddels staatssecretaris Veiligheid en Justitie) als officier van Justitie gesloten deal met een crimineel (Cees H). Minister Ivo Opstelten van V&J en staatssecretaris Teeven (eveneens V&J) bieden daarop hun ontslag aan (9 maart 2015).
 10. 2015 Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem geeft toe dat hij de Kamer over een aspect van het drama rond de hogesnelheidstrein Fyra beter had kunnen informeren. Geen van de bewindspersonen die het Fyra-dossier in hun portefeuille hadden, informeerden de Tweede Kamer op tijd, volledig en juist, constateerde de enquêtecommissie. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/parlementaire-enquetecommissie-fyra/rapport Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu stapt op naar aanleiding van een kritisch rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra – biedt haar ontslag aan (28 oktober 2015).
 11. 2015 Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur biedt begin oktober 2015 aan de Tweede Kamer zijn excuses aan voor de Kamer verkeerd informeren over de totstandkoming van een foto van Volkert van der Graaf, de voorwaardelijk vrijgelaten moordenaar van Pim Fortuyn. https://nos.nl/liveblog/2060573-kamerdebat-over-foto-van-der-graaf.html
 12. 2016 Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, stuurt een onvolledig rapport toe aan de Kamer – met in de bijlagen veel weggelakte zaken – over uitspraken van pathaloog-Anatoom George Maat die in het kader van het vertrouwelijke MH-17 onderzoek zijn mond tijdens een publieke lezing voorbij zou hebben gepraat. Het politierapport waarin werd geconcludeerd dat de lezing niet in deze vorm en voor dit publiek gehouden had mogen worden, werd door Van der Steur naar de Tweede Kamer gestuurd, maar de bijlagen waren ter bescherming van de privacy van de betrokken personen die aan het onderzoek hadden meegewerkt zwartgelakt. Van der Steur gaf aan in het vervolg zorg te zullen dragen voor een betere informatievoorziening aan de Tweede Kamer door dergelijke rapporten vertrouwelijk aan de Kamer ter beschikking te stellen.
 13. 2016 Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur komt weer in politieke moeilijkheden over de Teevendeal omdat (wederom) een sterk vermoeden ontstaat dat het parlement nog steeds onjuist is geïnformeerd over de overeenkomst in 2001 van het Openbaar Ministerie met crimineel Cees H. Er zou een ambtelijke opdracht gegeven zijn het bewijs van de afrekening (“het bonnetje”) niet te vinden, terwijl Ivo Opstelten had aangegeven dat het afschrift onvindbaar was en er ook geen back-upsysteem meer bestond. Van der Steur riep hierop de “Onderzoekscommissie ontnemingsschikking”, die in december 2015 haar bevindingen had gepresenteerd, opnieuw in het leven. Dit keer zou die vragen beantwoorden die door voorzitter Marten Oosting zelf waren geformuleerd. Het rapport Oosting II uit 2016 met de reconstructie blijft zonder gevolgen voor Van der Steur, maar als in januari 2017 Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan een e-mail uit maart 2015 onthult, waaruit blijkt dat Van der Steur als Kamerlid wist van de bedragen in de Teevendeal, legt een deel van de Tweede Kamer dat wederom uit als onjuist en onvolledig informeren van de Kamer. Volgens de oppositie blijkt uit de e-mail van 2015 tevens dat hij aan toenmalig minister Opstelten adviseerde deze bedragen niet kenbaar te maken aan de Tweede Kamer. Van der Steur biedt daarop zijn ontslag aan (26 januari 2017). Al betreft het een belangrijke zaak de Minister bekent niet zelf met zoveel woorden dat hij de Kamer onvolledig of onjuist heeft geïnformeerd. Echter het aftreden zelf houdt rechtstreeks verband met de informatie-incidenten – vandaar dat het hier ook wordt vermeld.
 14. 2017 WODC-affaire. Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus komt in zwaar weer als Nieuwsuur, naar aanleiding van signalen van een klokkenluider, het nieuws brengt dat er ambtelijke druk is geweest op inhoud van WODC-rapporten – het Wetenschappelijke Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Kamer, voor wie de rapporten vaak de basis voor besluitvorming zijn, wordt met deze praktijk op het verkeerde been gezet: niet kloppende of bewerkte WODC-rapporten geven de Kamers onjuiste/onvolledige informatie. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/07/manipulatie-onderzoek-is-gebruikelijk-a1584200 later https://www.ad.nl/politiek/wodc-top-nam-klokkenluider-niet-serieus-directeur-vertrekt~af7035e3/.
 15. 2018 Premier Rutte laat mogelijke ambtelijke memo’s over afschaffing van de dividendbelasting buiten het informatiedossier kabinetsformatie, waardoor voor de Kamers dit element van de kabinetsformatie niet natrekbaar wordt.
 16. 2018 NLA-dossiers. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stef Blok komt via een reeks informatie-incidenten in zwaar weer – Nieuwsuur/Trouw onthullen dat er in tegenstelling tot de afspraken (alleen Non Lethal Assistance), subsidie naar strijdgroepen Syrië die juist wel militair kan worden ingezet. De Kamer wordt daar heel haperend over ingelicht, waarbij informatie die voor de journalisten wel beschikbaar is, vanwege de noodzaak tot geheimhouding, niet wordt gedeeld met de Kamers. https://www.trouw.nl/nieuws/staatsgeheimen-over-nederlandse-steun-aan-syrische-rebellen-zijn-per-ongeluk-onthuld~b5639f66/.
 17. 2019 Wilders affaire – Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, wordt in verlegenheid gebracht over communicatie tussen het Ministerie J&V en OM over vervolging Wilders – de Kamer blijkt hierover niet te zijn geïnformeerd. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ambtelijke-bemoeienis-met-wildersproces-brengt-grapperhaus-in-politieke-verlegenheid~bd3cad82/
 18. 2019 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers informeert de Tweede Kamer onjuist over de misdaadcijfers onder asielzoekers – en biedt zijn ontslag aan (21 mei 2019). https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/harbers-stapt-op-als-staatssecretaris-na-geblunder-met-misdaadcijfers-asielzoekers~b27ce323/.
 19. 2019 Staatsecretaris van Financiën, Menno Snel informeert de Kamer keer op keer onvolledig en onjuist in 2018 en 2019 over Toeslagenaffaire bij Belastingdienst https://www.parool.nl/nederland/staatssecretaris-snel-treedt-af-na-toeslagenaffaire~b4c7092c/. En biedt uiteindelijk op 18 december 2019 zijn ontslag aan.
 20. 2019 Staatssecretaris van Defensie, Ank Bijleveld informeert de Kamer onjuist en onvolledig over het aantal burgerdoden Irak bij het Nederlandse bombardement op Hawija (blijkt in 2020). https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/24/bijleveld-informeerde-kamer-onjuist-over-de-70-doden-van-hawija-a3994731
 21. 2019 Minister-president, Mark Rutte heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over een historische kunstverkoop door het Koninklijk Huis (blijkt na Kamervragen – december 2019) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z26064.odt
 22. 2020 De Staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen (maar dan met name hun voorganger) hebben de Kamers onjuist/niet geïnformeerd over het bestaan van (en het werken met) zwarte lijsten bij Belastingdienst. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/04/toeslagen-al-lang-niet-meer-het-enige-probleem-voor-nieuwe-staatssecretarissen-a3992670
 23. 2020 (Wederom) de Staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen Onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman, waardoor het ook voor de Kamer heel lastig wordt zich een goed beeld te vormen. file:///D:/Users/gebruiker/Downloads/onjuiste-informatieverstrekking-door-de-belastingdienst-aan-de-nationale-ombudsman.pdf
 24. 2020 Ministerie van Defensie, Ank Bijleveld. Onwelgevallige informatie over Kunduz missie blijkt voor de Kamer te zijn verzwegen. https://www.trouw.nl/politiek/zo-goed-ging-het-in-kunduz-niet~b0bebf0c/ Nederland trainde er van 2011 tot 2013 lokale politieagenten. Kamervoorzitter Kadisha Arib schrijft op 31 januari 2020 een brief aan minister-president Rutte en uit daarin de zorgen over de informatiepositie van de Tweede Kamer. Volgens Arib wordt deze positie met regelmaat geschaad door het kabinet, ondanks gesprekken over de informatiekwestie met de premier.
 25. 2020 Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus over de zaak Julio Poch – informatie over de Minister van Justitie en de strategie om Poch naar Spanje te krijgen om hem daar te doen uitleveren aan Argentinië (Nieuwsuur 10 maart 2020). https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2326591-minister-onthoudt-kamer-cruciale-informatie-over-zaak-julio-poch.html)
 26. 2020 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, en Minister-president Mark Rutte. Zembla uitzending (BNN/Vara) van mei 2020 (‘Koninklijke constructies’) over subsidieverlening en jachtontheffingen op kroondomein het Loo laat zien dat de Kamers in de begroting niet juist en niet volledig worden geïnformeerd over de kosten van het Koninklijk Huis. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/subsidie-aan-koning-voor-beheer-landgoed-is-volgens-experts-partijtje-onzin-bij-elkaar~bc45bde5/

Niet, onjuist of – in mindere mate – onvolledig informeren van de Kamer wordt wel gezien als een politieke doodzonde, en een overtreding van de plicht die artikel 68 Grondwet aan ministers en staatssecretarissen oplegt om de Kamers inlichtingen te verschaffen, maar daar lijkt steeds minder zwaar aan te worden getild. In slechts 6 van de hier gerapporteerde 26 gevallen traden er bewindslieden af (gemarkeerd in rood) – 4 daarvan vóór 2017 (Rutte-II) en maar 2 onder Rutte III. Dat staat in een scheve verhouding tot het aantal informatie-incidenten: 13:4 afgetreden bewindslieven vóór 2017, 13:2 afgetreden bewindslieden onder Rutte-III (2017-2020) tot nu toe.

Wellicht valt er op punten af te dingen op mijn opsomming en de vraag hoezeer ministers of Arib roept op tot beleefdheid en respect in Tweede Kamer | BNR ...staatssecretarissen te kort schoten in hun informatieplicht – dat zal best. In ieder geval is de lijst waarschijnlijk nog onvolledig. Ik kan me zo voorstellen dat ingewijden nog meer incidenten zouden kunnen noemen. Ik nodig ze daartoe graag uit.

Wat je in ieder geval wel vast kunt stellen is dat er in zekere zin sprake is van een patroon. 26 Gevallen in 9 jaar (sommige reiken natuurlijk wat verder terug in de tijd) is geen klein bier, 11 in de laatste 2 jaar is zeker ernstig. Die toename in de afgelopen 2 jaar zou kunnen zijn veroorzaakt doordat de Kamers samen met onderzoeksjournalistiek wakker lijken te zijn gekust door de incidenten en kritischer het kabinet zijn gaan volgen. Die 11 incidenten in dik 2 jaar lijken in ieder geval niet door louter toeval te kunnen worden verklaard. Terecht dat Kamervoorzitter Arib daarover al een paar keer de alarmbel heeft geluid (a. brief over het eerder informeren van de pers dan de Kamer (met lijst van 30 incidenten in 3 maanden in 2018), b. 22 maart 2018 brief 15 januari 2020 en c. (17 juni 2020) een aankondiging van een gesprek met Rutte over de onvoldoende informatievoorziening bezijden de regering aan de Tweede Kamer.

Terug naar de Raad

Waar volgens het eigen beeld van de Raad geen patroon bestaat van gebrekkige informatievoorziening aan de Kamers laat een heel, heel oppervlakkige analyse van niet meer dan wat krantenkoppen al snel een ander beeld zien. En zo valt er wel meer af te dingen op de soms vreemdsoortige analyses van de Raad van State in het advies van 15 juni 2020 over de ministeriële verantwoordelijkheid. Wie het notenapparaat doorneemt kan een glimlach (voor anderen misschien enige ergernis) niet onderdrukken. Voor de onderbouwing is ‘gewinkeld’ in literatuur, veel verwijzingen naar kranten en weblogs als bewijs voor stellingen, met als klein dieptepuntje een verwijzing naar een stokoude, verderlichte bijdrage van de vice-president de Graaf aan een Nijmeegse vriendenbundel uit 1987 over de positie van ministers en ambtenaren (zie noot 59 van het advies).

Nogmaals: waarom doet de Raad van State dit? De invulling en interpretatie van de constitutionele spelregels over ministeriële verantwoordelijkheid (o.a. de bepalingen uit artikelen 42-49 van de Grondwet) is in ons systeem – zonder constitutioneel Hof – bewust overgelaten aan de spelers (regering en Staten-Generaal) zelf, zo leren we uit de toelichtende stukken bij de Grondwet. De Raad van State is ons systeem niet een van die spelers, maar de Raad wil kennelijk nu toch een rol. Waarom?

Kennelijk om ‘de spelregels’ aan te scherpen, die ook mede vorm te geven. Maar het past ons belangrijkste adviesorgaan voor de regering niet om als de bovenmeester van de Kneuterdijk het parlement de oren te komen wassen, dunkt me. Dat is niet de rol van de Raad en hij begeeft zich daarmee ook op glad ijs. Als je op een zo gevoelig terrein, ongevraagd de deur in komt trappen, met mogelijk het verwijt van een partijdige blik, dan kan dat ten koste gaan van je gezag.

Ik realiseer me: dit zijn grote woorden en verwijten, maar ik maak me zorgen over deze ongevraagde advisering die past in een lijn van de afgelopen tijd, waarin bijvoorbeeld een ‘geregisseerde’ voorlichting werd gegeven over digitaal vergaderen van de Kamers. De Raad wil ‘meespelen’ en ‘staatsrecht’ maken, zo lijkt het. En dat lijkt me voor een onafhankelijke adviseur, onze staatsrechtelijke scheidsrechter, een heel slecht idee.

 

About wimvoermans

Meer nog te vinden op http://www.wimvoermans.nl/ en op facebook http://www.facebook.com/wim.voermans.58
This entry was posted in Politiek and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Als je de Kamer 26 keer in 9 jaar niet of onvoldoende informeert: is dat dan een patroon?

 1. Mooi commentaar en vooral de “onderbouwing” van het advies van de rvS viel op: hele sterke bias naar Nederlandstalige bronnen (terwijl er volop vergelijkend materiaal is) en sterke focus op bronnen van toch al gauw twintig tot dertig jaar geleden. En dan ineens weer van afgelopen jaren. Alsof een oude rot het samen met een nieuwe medewerker heeft geschreven.

 2. Vincent Quak says:

  Naast de 22 keer die u opnoemt, hebben we ook gezien in de afgelopen jaren is dat de media vaak wordt ingelicht over plannen vóórdat de Kamer is ingelicht, en het gebruik van de media als weerballon over hoe plannen gaan vallen bij het publiek.

  Niet alleen is dit vanuit staatsrechtelijk oogpunt ongewenst om voor de hand liggende redenen, ook zorgt dit voor beleid dat afhangt van de stemmingen en humeuren van “het publiek” (een handvol twitteraars en mensen die talkshows moeten vullen), in plaats van wet- en regelgeving gebaseerd op feiten en argumenten.

  De vraag is, wanneer gaat de Kamer hier nou eens eindelijk een gezamenlijk front over vormen -en niet afgeleid raken door zich te concentreren op het zoveelste incident-, om de democratische continuïteit te waarborgen?

  Een ziekte genees je door een behandeling, en niet door je louter te concentreren op de symptomen.

 3. Henriette Lentfert says:

  Ik heb de indruk dat kritische tweede kamer leden als bijzonder lastig worden ervaren door sommige leden van het kabinet. Is dit ongevraagde advies wellicht ‘ingefluisterd’ om de vasthoudende, standvastige tweede kamer leden ahw tot de orde te roepen?
  Al met al vind ik dat er totaal wordt voorbijgegaan aan de controlerende taak van de tweede kamer leden. Zij moeten hiervoor op tijd voorzien worden van informatie om deze taak goed uit te kunnen voeren. Ik, als burger van democratie NL, vind eerder dat de tweede kamer niet op tijd en regelmatig niet of foutief wordt geïnformeerd. Daarvoor hoef je alleen maar de NL politiek/debatten te volgen.
  Mijn ongevraagde advies is: mw Arib maan het kabinet tot verstrekking van tijdige, juiste informatie, geen doelbewuste vertragingen en verkeerde informatie.

 4. Edmond V.O. Katusz says:

  Dit blog verdient veel meer aandacht, want dhr. Voermans weet als geen ander de vinger op de zwerende wonde te leggen, hem er in te steken, t.b.v. ons allen.

  De hele affaire laat maar weer eens zien wat voor minachting er in dit soort Kringen der Macht bestaat voor de Tweede Kamer en daardoor ook t.ov. de burgers van Nederland. We hebben al niet zo’n denderende democratie en dan ook dit nog. U weet wel, een keer in de zoveel tijd een hokje roodkleuteren en dan maar afwachten welk team in het veld treed.

  De Raad verstaat de tekenen des tijds niet of sterker nog, men schrikt zich ervan de p******s en probeert die veranderingen in opstelling bestrijden. Dat wordt een Koude Kermis!
  Ah ça ira, ça ira, ça ira!

 5. Pingback: 'Tweede Kamer moet beter geïnformeerd worden' | Tjnieuws

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.